شانگهای بسته بندی های روشن شرکت مواد، با مسئولیت محدود

سیگار فویل آلومینیوم کاغذ

Cigarette Aluminum Foil Paper