شانگهای بسته بندی های روشن شرکت مواد، با مسئولیت محدود

سیگار چاپ فویل آلومینیوم کاغذ

Printed cigarette aluminum foil paper