شانگهای بسته بندی های روشن شرکت مواد، با مسئولیت محدود

سیگار مستطیل شکل اتوماتیک فیلم

Cigarette overwrapping film