شانگهای بسته بندی های روشن شرکت مواد، با مسئولیت محدود

کاغذ سیگار به طور منظم

Regular cigarette paper